Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

KNOWLEDGE AND INNOVATION MANANGEMENT
สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร
ความรู้’ คือหัวใจสำคัญของการสร้างองค์กร

Doctor of Philosophy (Knowledge and Innovation Management)

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Knowledge and Innovation Management (International Program)

คืออะไร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ที่เน้นมุมมองของการจัดการความรู้เป็นหลัก ในการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการทำวิจัยในบริบทธุรกิจความเป็นสากล รวมถึงสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยสู่ระดับมาตรฐานสากล ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายภาควิชาการ ภาคอุตสากรรมและดิจิตอล นักศึกษานำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ประยุกต์ใช้กับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา การลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง รวมถึงพัฒนานวัตกรรม จากการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน และ การสร้างขีดความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย 4.0 ด้วยระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการต่อยอดนำองค์ความรู้ในระดับสากลผนวกกับความคิดสร้างสรรค์มา ผสานความรู้และประสบการณ์จากศาสตร์ตามสายงานของผู้เรียน ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกับความรู้ทางด้านดิจิทัล สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ
เรียนอะไรบ้าง
ผู้เรียนจะได้ศึกษากระบวนวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรมในหลายบริบท อาทิเช่น การจัดการความรู้และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ การจัดการความรู้เชิงพฤติกรรม การจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี การวิเคราะห์ วิจารณ์ การนำหลักการ ทฤษฎีไปปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมหรือปัญหาจริง และ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับองค์กรต่าง ๆ ในระดับสากล อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางวิชาการให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและร่วม workshop ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมในต่างประเทศ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจ้าของกิจการส่วนตัว
นักวิชาการ
ข้าราชการ
ผู้ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมมาเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในการทำงาน

ข้อมูลการรับสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบ/แผน

ภาค

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แผน 1.1 ฐานปริญญาโท

ภาคปกติ

ชาวไทย         45,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   100,000  บาท/ภาคการศึกษา

แผน 2.1 ฐานปริญญาโท

ภาคพิเศษ

ชาวไทย         90,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   100,000  บาท/ภาคการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

star_border_purple500
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว และมีผลการเรียนดี (Graduated from either educational institutions accredited by the Office of Higher Education Commission)
language
มีคะแนนดังนี้ คือ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 หรือ CMU-eTEGS 70 (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) (Applicants pass the test on English proficiency for the graduate study and show the proof of English test which must be valid within 2 years from the counting time of the application date. The criteria of scores for the English proficiency assessment from the institutions certified by Graduate School, Chiang Mai University is as follows; CMU-eTEGS 70 or TOEFL 550 (paper-based) or IELTS Band 6.5 )

assignment_ind
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Graduate School, Chiang Mai University
Tel: +66-5394-2405 to 6 Fax: +66-5394-2405
calendar_month
ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ภาคการศึกษาที่ 1
รอบที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567
รอบที่ 2 รับสมัคร 16 มกราคม 2567 - 22 เมษายน 2567

ภาคการศึกษาที่ 2
รอบที่ 1 รับสมัคร 7 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
note_add
แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
Form requesting additional information for those interested in studying at the graduate level.

กรอกข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก