Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

Master of Science Program in Digital Technology Management

คืออะไร

การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ได้กลวิธีการแก้ปัญหา หรือกลวิธีการยกระดับการทำงานโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสมรรถนะการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการโครงการดิจิทัล ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรโลก

จุดเด่นของหลักสูตร

นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการโครงการเชิงดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันและการยกระดับการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นบุคคลที่มีความทันสมัยต่อยุคการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

เรียนอะไรบ้าง

การเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล อาทิเช่น การใช้ได้ของเทคโนโลยีดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน โลจิสติกส์อย่างชาญฉลาดในธุรกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

7 กลุ่มวิชา (Study Area)
 • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Modern Management and Information Technology)
  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศที่แก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม การศึกษา การบริการและการท่องเที่ยว
 • ดิจิทัลเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ (Digital Health)
  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสานเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
 • เทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology)
  ผลิตมหาบัณฑิต ที่สามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างแนวทาง การเรียนรู้ใหม่ที่ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทักษะแรงงานของอุตสาหกรรม
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce)
  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับการสร้างตัวแบบธุรกิจเพื่อการค้า และบริการบนแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-จีน
 • เกมดิจิทัล (Digital Game)
  ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกมดิจิทัลในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาดิจิทัลเกมที่ทันสมัย
 • แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Animation and Visual Effect)
  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึงในศาสตร์การสร้างสรรค์ผลงานทางแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นนักออกแบบสร้างสรรค์ด้านสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ อีกทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการบูรณาการศาสตร์ที่ตนเองเชี่ยวชาญ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Tourism Technology)
  มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ร่วมกับการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยื่นให้แก่ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและบริการ
ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology manager)
นักแปลงเป็นดิจิทัล (Digital transformer)
ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology manager)
นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology developer)
เจ้าของกิจการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Proprietor who apply digital technology)
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist)

ข้อมูลการรับสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบ/แผน

ภาค

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แผน 2 แบบวิชาการ

ภาคปกติ

ชาวไทย 25,000 บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ 50,000 บาท/ภาคการศึกษา

แผน 3 แบบวิชาชีพ

ภาคพิเศษ

ชาวไทย 40,000 บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ 50,000 บาท/ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  แผน 2 แบบวิชาการ 

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว (Graduated from either educational institutions accredited by the Office of Higher Education Commission) 
 3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

  แผน 3 แบบวิชาชีพ 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว (Graduated from either educational institutions accredited by the Office of Higher Education Commission) 
 2. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
assignment_ind
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Graduate School, Chiang Mai University
Tel: +66-5394-2405 to 6 Fax: +66-5394-2405
calendar_month
ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ภาคการศึกษาที่ 1
รอบที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567
รอบที่ 2 รับสมัคร 16 มกราคม 2567 - 22 เมษายน 2567

ภาคการศึกษาที่ 2
รอบที่ 1 รับสมัคร 7 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
note_add
แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
Form requesting additional information for those interested in studying at the graduate level.

กรอกข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

>คลิกที่นี่

Master of Science Program in Digital Technology Management

>Click here
เมนูหลัก