Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา


โครงการ Gifted School

โครงการที่ส่งเสริมผู้ที่มีพรสวรรค์และความชื่นชอบในเทคโนโลยี

ได้เปิดประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ

เรียนรู้ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์

สำหรับน้องที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

"โครงการผู้มีพรสวรรค์ Gifted School "

ค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เรียนรู้ทฤษฎีฝึกปฎิบัติ
โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งสำคัญ

เมนูหลัก