Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)

Master of Science Program in Knowledge and Innovation Management (Bilingual Program)

คืออะไร
การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ ที่เน้นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์จากบุคคล ร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อว่าจากองค์ความรู้และ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถเป็นจุดกำเนิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้หรือสิงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลหรือองค์กร การจัดการศึกษาในศาสตร์ของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ร่วมไปกับการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการวิจัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยความรู้ด้านดิจิทัล ผ่านการเรียนที่บูรณาการระหว่างการทำปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน, การทำวิจัย และรวมไปถึงการฝึกทำโจทย์จริงจากอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ที่รอบด้าน ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ที่มีมาปรับใช้ได้และสร้างเป็น “นวัตกรรม”
เรียนอะไรบ้าง
ผู้เรียนจะได้ศึกษาศาสตร์ของการจัดการความรู้และนวัตกรรมในบริบทต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของการจัดการความรู้ ไปจนถึงการได้ฝึกแก้ไขปัญหาจากโจทย์จริงในอุตสาหกรรม อาทิเช่น การเรียนรู้และการพัฒนาในสถานที่ทำงาน การนำการเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการความรู้แห่งความเป็นเลิศ เป็นต้น เสริมไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการเช่น การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการ/อาจารย์/ครู
ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักธุรกิจ
ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานโดยใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในองค์กร

ข้อมูลการรับสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบ/แผน

ภาค

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แผน 1 แบบวิชาการ

ภาคปกติ

ชาวไทย         30,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   50,000  บาท/ภาคการศึกษา

แผน 2 แบบวิชาการ

ภาคปกติ

ชาวไทย         30,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   50,000  บาท/ภาคการศึกษา

แผน 2 แบบวิชาการ

ภาคพิเศษ

ชาวไทย         40,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   50,000  บาท/ภาคการศึกษา

แผน 3 แบบวิชาชีพ

ภาคพิเศษ

ชาวไทย         40,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   50,000  บาท/ภาคการศึกษา

assignment_ind
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Graduate School, Chiang Mai University
Tel: +66-5394-2405 to 6 Fax: +66-5394-2405
calendar_month
ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ภาคการศึกษาที่ 1
รอบที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567
รอบที่ 2 รับสมัคร 16 มกราคม 2567 - 22 เมษายน 2567

ภาคการศึกษาที่ 2
รอบที่ 1 รับสมัคร 7 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
note_add
แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
Form requesting additional information for those interested in studying at the graduate level.

กรอกข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก