Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

(College of Arts Media and Technology) มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

"วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

“ห้องเรียนและห้องปฎบัติการของนักศึกษารองรับการเรียนรู้ในทุกๆด้าน เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยจับต้องได้"

เมนูหลัก