Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ROV Chiang Mai’s Youth Esports Tournament 2021 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา E-sport แก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และ สร้างการรับรู้ในกีฬา E-sport เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและเทคโนโลยีดิจิทัลเกม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา E-sport เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม (Game Industry)

เมนูหลัก