Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “การเขียนโปรแกรม” โดยเป็นการเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่การประเมินความต้องการของลูกค้า, การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม, การวางแผนกระบวนการพัฒนา, การ Coding, การทดสอบโปรแกรม เป็นต้น

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง

นั้นสามารถมองได้หลายมุม เช่น พัฒนาได้ตรงตามความต้องการ, พัฒนาได้ทันกำหนด, ไม่มีปัญหาเมื่อใช้งานจริง ฯลฯ แต่ที่นี่เราสอนให้ผู้เรียนพัฒนาโปรแกรมให้ได้ตามมาตรฐาน SEEK (Software Engineering Education Knowledge) จากหน่วยงาน IEEE Computer Society และ ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าซอฟต์แวร์ได้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จบไปแล้วทำอะไร?

สายงานหลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น จะถูกเรียกรวม ๆ ว่า “Developer” หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ในความจริงแล้วสายงานด้าน Developer นั้นสามารถแยกย่อยได้อีกหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น Business Analyst ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าให้ออกมาเป็นโครงสร้างข้อมูล, System Analyst ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลความต้องการของลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงเทคนิค, Project Manager ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการพัฒนา, Programmer ที่ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของ PM ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เพื่อค้นหาความถนัดของตนเองว่าเหมาะกับหน้าที่ใดในสายงานนี้

Software Engineering ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ในยุคปัจจุบันที่กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา มีการใช้ Software เข้ามาเป็นตัวช่วย ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนที่ใช้การปลุกจากการตั้งเวลาในโทรศัพท์, การคำนวณระยะเวลาในการเดินทาง, การพูดคุยกันผ่านโปรแกรมแชท, การพิมพ์เอกสาร, การสั่งอาหาร, การจองโรงแรม ฯลฯ ซึ่งกระบวนที่พัฒนาระบบต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นมานั้นเรียกว่า “วิศวกรรมซอฟต์แวร์” (Software Engineering)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบ
นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
ผู้ประกอบการบริษัทซอฟต์แวร์

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ภาษาไทย)

>คลิกที่นี่

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (English)

>คลิกที่นี่
assignment_ind
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Graduate School, Chiang Mai University
Tel: +66-5394-2405 to 6 Fax: +66-5394-2405
calendar_month
ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ภาคการศึกษาที่ 1
รอบที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567
รอบที่ 2 รับสมัคร 16 มกราคม 2567 - 22 เมษายน 2567

ภาคการศึกษาที่ 2
รอบที่ 1 รับสมัคร 7 สิงหาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
note_add
แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
Form requesting additional information for those interested in studying at the graduate level.

กรอกข้อมูล
เมนูหลัก