Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (ป.ตรี)

เมื่อคนกับงาน ความต้องการไม่ตรงกัน

ในปัจจุบัน ความต้องการบุคลากรในสายงานดิจิทัลนั้นมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการบูรณาความเป็นดิจิทัลมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีก็มีการเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ทำให้ความรู้ที่เรียนมาในหลักสูตรเดิม ๆ อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แนวทางการประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ทำงานทางด้านดิจิทัลในองค์กร, เจ้าหน้าที่ดูแลระบบด้านดิจิทัล

ผู้บริหารด้านดิจิทัลทุกระดับ

ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์ ด้านดิจิทัล ,ผู้ประกอบการอิสระด้านดิจิทัล ,นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัล ,นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล , นักวางแผน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ,ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

แล้วทางออกคืออะไร?

CAMT มองเห็นปัญหาเรื่องความต้องการที่ไม่ตรงกันของผู้เรียนกับตลาดแรงงาน จึงแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ “ธุรกิจ” เป็นตัว ให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่บริษัทต้องการ ด้วยการร่วมมือกับบริษัทเอกชน ทำการคัดเลือกผู้เรียนที่เหมาะสมกับแต่ละบริษัท ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงเป็นเวลา 14 เดือน โดยมีการสอนปูพื้นฐานร่วมกันระหว่าง CAMT และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม โดยในช่วงที่ทำงานกับบริษัทจะมีการติดตามผลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง

มากกว่าความรู้และประสบการณ์ คือการได้งานทำ

การเรียนกับหลักสูตร DII จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตรงกับความความต้องการของบริษัท จบมาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีการการันตีค่าตอบแทนขั้นต่ำ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 14 เดือน ให้กับผู้เรียนระหว่างที่ทำงานกับบริษัทด้วย

โครงสร้างและแผนการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รูปแบบใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับปี พ.ศ. 2562

>คลิกที่นี่

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก