Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

“ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” นักศึกษาแต่งการถูกระเบียบเชิดชูเกียรติสถาบัน คือความภูมิใจของลูกช้าง มช.

เครื่องแบบนักศึกษา


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

เครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ในโอกาสพิเศษ


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
เมนูหลัก