Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Digital Technology Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล)

ชื่อย่อ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Master of Science (Digital Technology Management)

ชื่อย่อ M.S. (Digital Technology Management)

3. แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. นักแปลงเป็นดิจิทัล
  3. ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
  5. เจ้าของกิจการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  6. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ 160,000 บาทตลอดหลักสูตรเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 40,000 บาทต่อคน
    กำหนดรับสมัคร เฉพาะ แผน ข จำนวน 30 คน

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                 ไม่น้อยกว่า           36 หน่วยกิต

ก. กระบวนวิชาเรียน                                                                   ไม่น้อยกว่า           24 หน่วยกิต

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                                                  ไม่น้อยกว่า            24 หน่วยกิต

          1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า            24 หน่วยกิต

                     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                                      9 หน่วยกิต

959701

การแปลงเป็นดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959702

การบริหารโครงการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์

3 หน่วยกิต

959703

การใช้ได้ของเทคโนโลยีดิจิทัล

3 หน่วยกิต

                     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                                            ไม่น้อยกว่า            15 หน่วยกิต

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้

959711

บทนำสู่ธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959712

การแปลงเป็นดิจิทัลโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง           

3 หน่วยกิต

959713

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

3 หน่วยกิต

959714

โลจิสติกส์อย่างชาญฉลาดในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959715

กรณีศึกษาจากการจำลองสถานการณ์ในโลจิสติกส์

3 หน่วยกิต

959721

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

3 หน่วยกิต

959722

โครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959723

การแก้ไขปัญหาเชิงดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959724

กระบวนการเชิงดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959725

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959726

ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959727

การวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959731

การคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959732

นวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา

3 หน่วยกิต

959789

หัวข้อที่เลือกสรรทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959795

การเตรียมความพร้อมก่อนการทำวิจัย

3 หน่วยกิต

         1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ        

              นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชา เฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

                กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข. ปริญญานิพนธ์

959799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

1.       ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                                   ภาษาต่างประเทศ

2.       ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                               -ไม่มี-

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

1.       นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์                          ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า     2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                     

2.       ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตร โดยผลงานที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                   ไม่น้อยกว่า                 36 หน่วยกิต

ก. กระบวนวิชาเรียน                                                                     ไม่น้อยกว่า                30 หน่วยกิต

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                                                  ไม่น้อยกว่า            30 หน่วยกิต

          1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า            30 หน่วยกิต

                     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                                      9 หน่วยกิต

959701

การแปลงเป็นดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959702

การบริหารโครงการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์

3 หน่วยกิต

959703

การใช้ได้ของเทคโนโลยีดิจิทัล

3 หน่วยกิต

                     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                                            ไม่น้อยกว่า            21 หน่วยกิต

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาให้

959711

บทนำสู่ธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959712

การแปลงเป็นดิจิทัลโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง           

3 หน่วยกิต

959713

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

3 หน่วยกิต

959714

โลจิสติกส์อย่างชาญฉลาดในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959715

กรณีศึกษาจากการจำลองสถานการณ์ในโลจิสติกส์

3 หน่วยกิต

959721

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

3 หน่วยกิต

959722

โครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959723

การแก้ไขปัญหาเชิงดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959724

กระบวนการเชิงดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959725

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959726

ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959727

การวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959731

การคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959732

นวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา

3 หน่วยกิต

959789

หัวข้อที่เลือกสรรทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

3 หน่วยกิต

959795

การเตรียมความพร้อมก่อนการทำวิจัย

3 หน่วยกิต

         1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ        

              นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชา เฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

                กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข. ปริญญานิพนธ์

959798

การค้นคว้าอิสระ                          

6 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

1.       ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                                   ภาษาต่างประเทศ

2.       ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                               -ไม่มี-

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

             ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

จ. การสอบประมวลความรู้

             ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล      รหัสเลขสาขาวิชา 959

เมนูหลัก