Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)

Master of Science Program in Knowledge and Innovation Management (Bilingual Program)

คืออะไร
การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ ที่เน้นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์จากบุคคล ร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อว่าจากองค์ความรู้และ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถเป็นจุดกำเนิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้หรือสิงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลหรือองค์กร การจัดการศึกษาในศาสตร์ของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ร่วมไปกับการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการวิจัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยความรู้ด้านดิจิทัล ผ่านการเรียนที่บูรณาการระหว่างการทำปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน, การทำวิจัย และรวมไปถึงการฝึกทำโจทย์จริงจากอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ที่รอบด้าน ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ที่มีมาปรับใช้ได้และสร้างเป็น “นวัตกรรม”
เรียนอะไรบ้าง
ผู้เรียนจะได้ศึกษาศาสตร์ของการจัดการความรู้และนวัตกรรมในบริบทต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของการจัดการความรู้ ไปจนถึงการได้ฝึกแก้ไขปัญหาจากโจทย์จริงในอุตสาหกรรม อาทิเช่น การเรียนรู้และการพัฒนาในสถานที่ทำงาน การนำการเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการความรู้แห่งความเป็นเลิศ เป็นต้น เสริมไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการเช่น การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการ/อาจารย์/ครู
ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักธุรกิจ
ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานโดยใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในองค์กร

ข้อมูลการรับสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบ/แผน

ภาค

จำนวนการรับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2 )
Thesis

ปกติ

2 คน ต่อปีการศึกษา

ชาวไทย         30,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   50,000  บาท/ภาคการศึกษา

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2 )
Thesis

พิเศษ

3 คน ต่อปีการศึกษา

ชาวไทย         40,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   50,000  บาท/ภาคการศึกษา

แบบ 3 (แผน ข)
Independent Study

พิเศษ

20 คน ต่อปีการศึกษา

ชาวไทย         40,000  บาท /ภาคการศึกษา
ชาวต่างชาติ   50,000  บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 1

รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564

ภาคการศึกษาที่ 2

ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2564

-

assignment_ind
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Graduate School, Chiang Mai University
Tel: +66-5394-2405 to 6 Fax: +66-5394-2405

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก